Vítáme Vás na stránkách Mateřské školy Kopretina Jeseník, příspěvková organizaceRozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ Tyršova - 2024-25.pdf

Střednědobý výhled rozpočtu – 2024-26 (formát PDF) ZDE

Výroční zpráva - 2022/2023 ZDE

Projekt „Podpora kvality vzdělávání na MŠ Kopretina Jeseník“ ZDE


Název školy: Mateřská škola Kopretina Jeseník, příspěvková organizace
Sídlo: Tyršova 307, 790 01 Jeseník
Mobil: 777 349 221
E-mail: reditelka@mskopretina.cz
Ředitelka školy: Bc. Jana Matlochová
Identifikační číslo:     70914877
Číslo účtu: 1907104339 / 0800
Zřizovatel: Město Jeseník, Masarykovo náměstí 1/167, 790 27 Jeseník
ID datové schránky: nvjks5j

HLAVNÍ CÍL A PŘEDMĚT ČINNOSTI: 
Předškolní vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání. Předškolní vzdělávání napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání a poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. Mateřská škola se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Mateřská škola KOPRETINA má 2 pracoviště.
1. Mateřská škola Tyršova 307 – ředitelství
2. Mateřská škola Dittersdorfova 1218 - odloučené pracoviště
Školní vzdělávací program: „Svět je velký barevný míč aneb na jedné lodi“

2. Mateřská škola Dittersdorfova 1218 - odloučené pracoviště
Školní vzdělávací program: „Na jedné lodi“

Stravu zajišťuje školní jídelna - na obou mateřských školách. Stravné a úplatu za předškolní vzdělávání hradí rodiče převážně inkasem, na účet školy nebo v hotovosti 
ve stanovený termín.

Sloučení mateřských škol
1.1.2006 došlo ke sloučení Mateřské školy Kopretina na Tyršové ul. s Mateřskou školou na Dittersdorfové ulici (odloučené pracoviště). Škola jako celek měla 153 dětí.
Mateřská škola Dittersdorfova měla v té době 73 dětí zapsaných dětí ve 3 běžných třídách, rozdělených podle věku.Ve speciální třídě bylo 7 dětí - nachází se v centru města poblíž areálu základní školy. 

Kapacita mateřské školy k 1.9.2011

MŠ Tyršova:  80 dětí
MŠ Dittersdorfova:   96 dětí

Mateřská škola na Tyršové ulici 307 je umístěna v blízkosti vlakového nádraží, má svůj počátek na jaře 1945. Byla pořízena adaptací zkonfiskovaného německého majetku. 1. dubna 1945 byla otevřena dvě oddělení povolením Zemské školní rady. Přílivem českého obyvatelstva do pohraničí vzrůstal také počet dětí předškolního věku v mateřské škole. Na začátku školního roku 1945/46 bylo v mateřské škole 29 dětí. V průběhu školního roku počet dětí vzrostl na 41. Školní rok 1945/46 byl ukončen počtem dětí 70. Ve 2. poschodí mateřské školy byl byt.
Kapacita školy za současného počtu dětí ve městě byla nedostačující. Proto vznikaly další mateřské školy na území města i v okolí.

V průběhu dalšího období byla kapacita školy naplňována zpravidla o počtu 66 dětí. Po roce 1989 počet dětí začal klesat, město mělo v úmyslu školu uzavřít. To byl ten správný čas rozhodnout se pro hledání nových způsobů práce, nových metod i přístupů. 
Mateřská škola svým prostředím a charakterem vzdělávání vytváří pro děti rodinné prostředí. Od 1. 9. 1997 začala pracovat v programu Začít spolu, s počtem 55 dětí. V roce 1999 zahájila škola se 75 dětmi a od roku 2001 je v mateřské škole kapacita 80 dětí. Se vstupem do právní subjektivity od 1.7.2001 je oficiální název: Mateřská škola Kopretina Jeseník, příspěvková organizace. Počet dětí 80 je stálý, zájem o umístění dětí právě do této školy také. Tuto změnu však plně podpořila změna systému a způsobu práce, využívání prvků nových alternativních možností vzdělávání, uspořádání nábytku ve třídách, celková změna týmové práce pedagogů.

Mateřská škola má tři heterogenní třídy, stálou ložnici. V současné době je jedna ze tří tříd určena dětem nejmladším 2-3letým. V každém podlaží je sociální zařízení, v suterénu i pro pobyt venku. Školní jídelna má nově zrekonstruovanou kuchyni a jídelnu, která svojí kapacitou stolečků a židliček vyžaduje střídání tříd při stolování. Šatny pro děti i zaměstnance školy jsou v suterénu. Děti mají dostatečně prostorné skříňky na oblečení, v suterénu je i malá tělocvična, prádelna, sklad zeleniny, šatny pro zaměstnance se sociálním zázemím a sprchovým koutem. Součástí suterénu je plynová kotelna a prádelna. 

Na jaře roku 2018 prošla mateřská škola rozsáhlou rekonstrukcí. Byly rekonstruovány dřevěné verandy, budova dostala novou střechu i fasádu a rekonstrukcí prošly i půdní prostory. Krásnými štuky na fasádě se podařilo zvýraznit zejména její historickou hodnotu z roku 1899, kdy byla vila postavena pod názvem „Margarita“ Ve šk. roce 2019/20 byla z části půdních prostor vybudována další ložnice pro děti a spisovna.
Zahrada mateřské školy dětem nabízí pohyb na moderním multifunkčním dopravním hřišti s měkkým povrchem, na travnaté ploše, ale i využití herních prvků z akátového dřeva. Každá třída má pískoviště, která jsou chráněná před velkým slunečním zářením bohatým porostem. Zahrada má nově opravený domek. Využití zahrady je celoroční záležitost. Děti pozorují změny v přírodě, hrají sportovní hry, využívají všechna pískoviště, herní prvky, travnatou plochu i hřiště, v zimním období svahovitý terén k zimním radovánkám. Zahradu využíváme ve velké míře také ke společným akcím pro děti a rodinné příslušníky například: „Uspávání broučků“, „Veselé čarování“, „Malý jesenický patriot“, karnevaly, oslavy Dne dětí, rozloučení s předškoláky, ukázkové besedy se zvířátky, vystoupení kouzelníků, mažoretek a zpěváků, k naučným besedám s policií.

Mateřská škola Dittersdorfova 1218

„Dne 29. srpna 1980 byla otevřena nová mateřská škola na Leninově ulici, kterou s předstihem několika měsíců postavili pracovníci RD BSZ Jeseník.“
citace první věty ze školní kroniky

Budova mateřské školy byla postavena jako typizovaná stavba. Kapacita školy je v současné době 96 dětí, škola má vlastní stravovnu. Od 1. 1. 2003 byla MŠ Dittersdorfova součástí ZŠ Průchodní, od 1. 1. 2006 byla sloučena s MŠ Kopretina na Tyršově ulici a stala se jejím odloučeným pracovištěm.

Mateřská škola se nachází poblíž centra lázeňského města Jeseník. Ze všech stran ji obklopuje velká zahrada, čímž je zajištěn dostatečný odstup od rušnější komunikace. Z jedné strany školy stojí historicky významná budova Vodní tvrz, obklopena vodním příkopem, který však v současné době není naplněn vodou.

V září roku 2008 a na jaře 2009 prošla školní zahrada rozsáhlou rekonstrukcí. Byly instalovány herní prvky z akátového dřeva a provedena úprava a výsadba zahradní zeleně. Zahrada má dvě pískoviště.
Budova se skládá ze tří barevně rozlišených částí, v nichž se nachází tři třídy, sociální zařízení, ložnice, šatny pro děti a zaměstnance, kabinety, sborovna, školní kuchyně, kotelna, sklady potravin, zázemí pro zástupce ředitele, mzdovou účetní, provozáře školní jídelny a školnici. 
V průběhu posledních let prošla budova školy rozsáhlou rekonstrukci: výměna oken, fasáda školy, rekonstrukce vstupního prostoru před školou, nové rozvody vody v budově, malování, výměna podlahových krytin, pořízení nového moderního nábytku.
Mateřská škola může denně využívat i hřiště ZŠ Průchodní.

Od září 2009 bylo zrušeno číselné označení čtyř tříd a vznikly třídy Skřítků, Stonožek, Motýlků a Žabek. Třída Žabek byla pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, v roce 2016 z důvodu inkluze byla zrušena. V současné době se děti vzdělávají ve třech věkově smíšených třídách: Motýlků, Broučků a Soviček, z nichž tř. Motýlků je určena 2-3letým dětem.

Mateřská škola nabízí dětem spoustu akcí, do některých se také mohou zapojit rodiče, její snahou je udržovat zaběhlé tradice a vytvářet vlastní image školy.Filozofie školy

K – komunikace
je základním kamenem spolupráce mezi jednotlivými články, podílejícími se na činnosti našeho subjektu (naší školy). Pomáhá nám při práci s dětmi i v péči o ně v průběhu dne, stavíme na ní při plánování školních i mimoškolních aktivit, při jejich realizaci, vyhodnocování a společném řešení problémů.

O – otevřenost 
chceme i nadále probouzet v dětech zájem o okolní svět a chuť poznávat jej, a to nejen s jeho krásami, ale i negativy. Při tomto poznávání využíváme výchovně vzdělávací nabídky jiných subjektů a rovněž jsme otevřeni spolupráci s nimi.

P – prostředí
nadále budeme vytvářet prostředí pestré, účelné, podnětné, pro děti důvěrně známé, s klidnou atmosférou plně doplňující rodinné prostředí i výchovu. Takovéto prostředí umožní dětem různého věku, talentu i dětem se specifickými potřebami realizovat své potřeby, zájmy a tvořící se záliby.

R – rodiče, realizace
jejich spoluúčast je ve výchovně vzdělávacím procesu velmi významným prostředkem k dosažení našich cílů. Chceme i nadále vtahovat rodiče do prostředí třídy, školy i konkrétní spolupráce a podporovat je ve snaze najít si čas pro své dítě. Jejich spoluúčast nám naopak dává podklady pro vylepšování prostředí školy, náměty pro nové integrované bloky ŠVP, pro hledání nových cest, prostředků, využívání nových metod a způsobů práce. Jsme školou, která vítá účast rodičů.

E – empatie, ekologie, 
obojí je pro nás nepostradatelné při vytváření vztahů jak mezilidských, tak i vztahů dětí a dospělých k prostředí kolem nás. Vedeme děti k tomu, aby jim kvalita okolního světa (světa kolem nás) nebyla lhostejná, aby věděli, co člověk má a musí pro jeho zdraví i zdraví své vlastní udělat, jak a jakými prostředky o ně pečovat.

T – tým, tolerance, tvořivost
a spolupráce všech jsou podstatnou částí záruky úspěšně dosahovaných cílů. Není nám lhostejný postoj a způsob práce ostatních členů týmu školy, ani úroveň zájmu a iniciativy rodičů o okolní dění. Proto právě v úzké týmové práci, v prohlubování vzájemné týmové spolupráce i mezi oběma školami, vidíme možnost, jak dál zkvalitnit péči o nám svěřené děti.

I – individuální přístup 
je nezbytný. Každé dítě je jiné, každé je osobnost jedinečná. Proto každému z nich dáváme možnost pracovat v různém čase, různými způsoby, s dosahováním různých výsledků. Rovněž chceme zvýšit úroveň informovanosti rodičů o dění školy, o změnách, uskutečněných akcích školy i o dosažených výsledcích jejich dětí.

N – nabídka 
školy splňuje kriteria Rámcově vzdělávacího plánu, aktuálního ŠVP školy a je v souladu s programem ZaS. Pracujeme tak, aby se na realizaci naplánovaných aktivit podílel celý tým školy za spoluúčasti rodičů.

A – aktivity, akce školy
plánujeme ve spolupráci s rodiči, na základě přání a zájmů dětí, dle témat ŠVP, s přihlédnutím na využití prostředí školy a školní zahrady. Pro rodiče vytváříme přehled realizovaných akcí, které mají za následek vytváření nových přátelství mezi školou a rodiči, mezi oběma školami i spolupracujícími subjekty a partnery, mezi rodinami navzájem a vedou k tomu, že se k nám i v pozdějších letech děti i rodiče budou vracet.